Block title
Block content

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bij ons topprioriteit. Daarbij vragen we enkel de minimale gegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

Uiteindelijk bent u degene die beslist welke gegevens we van u verzamelen. Ook delen we uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming tenzij we hiervoor een noodzakelijk of gerechtvaardigd belang hebben.

In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens, bijvoorbeeld: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Demografische gegevens, bijvoorbeeld: geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat.
  • Gegevens over uw dienstverband en inkomen.
  • Gegevens over uw huidige of gewenste hypotheek, bijvoorbeeld: woningwaarde, hypotheekvorm en (einde) rentevastperiode.
  • Gegevens over de gewenste opvolging van uw aanvraag of inschrijving.

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Hieronder leest u met welk doel we deze persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens bij een berekening vergelijking

Bij een berekening of vergelijking op de website worden de persoonsgegevens gebruikt om een resultaat te tonen. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens bij informatieverzoek m.b.t. hypotheek

Bij een informatieverzoek m.b.t. hypotheek vragen we uw persoonsgegevens om de opvolging te laten aansluiten op uw wensen en contact met u op te laten nemen. Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming.

Deze gegevens worden met uw toestemming verzonden naar derden. Bij een niet afgeronde aanvraag slaan we uw gegevens (tijdelijk) op om u de mogelijkheid te bieden om op een later moment de aanvraag af te ronden. Hier wijzen we u via email op.

Persoonsgegevens bij een nieuwsbrief-inschrijving

Voor de inschrijving op de nieuwsbrief hebben we uiteraard uw e-mailadres nodig. Daarnaast vragen we persoonsgegevens om de email te personaliseren en aan te laten sluiten op uw wensen. Deze gegevens worden enkel met uw toestemming opgeslagen.

Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties op het emailbericht, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. We maken onderscheid tussen analytische cookies en reclame cookies

Analitysche cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden de deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Reclame cookies gebruiken we om u informatie op maat te kunnen bieden. Deze zullen we nooit plaatsen zonder uw toestemming. U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Hoe bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken. Daarbij hebben we adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien. Ook verzamelen we geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Hiervoor geeft u expliciet toestemmig in onze aanvraagformulieren binnen de website. We werken enkel samen met zorgvuldig geselecteerde derde(n) die in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming werken (AVG).

Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken, te laten verwijderen of de bewerking te beperken, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Frankrijkstraat 128, 5622 AH Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en niet later dan 1 maand na ontvangst inwilligen. Waar nodig zullen we derden op de hoogte brengen van uw verzoek en vragen deze overeenkomstig uit te voeren.

Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wenst u niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde verwerking en besluitvorming? Dan kunt u zich teven wenden tot bovengenoemde functionaris gegevensbescherming.

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, mocht u van mening zijn dat wij onjuist handelen. Dit kan schriftelijk naar Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.